Verzendingsinformatie

Wij beschikken over onze eigen leveringsdienst om al ozne klanten zo snel en flexibel mogelijk te bedienen. Afhankelijk van uw bestelling, beschikt onze leveringsdienst over volgende voertuigen:

  • Vaste vrachtwagen: transport op langere afstanden en beperkt op hoeveelheid (8m³) en gewicht (12 ton).
  • Tractor en container: transport op kortere afstanden en beperkt op hoeveelheid (10m³) en gewicht (15 ton).
  • Voertuig met kiepaanhangwagen: dit transportmiddel is beperkt op hoeveelheid (6m³) en gewicht (2,5 ton).
  • Vrachtwagen met oplegger: transport op langere afstanden en grote hoeveelheden. De maximumhoeveelheid bevat 15m³ en het maximumgewicht bevat 24 ton.

Wij bieden veel verschillende mogelijkheden om uw bestelling aan huis te leveren of eventueel af te halen in ons depot te Hamme. Veel van onze producten kunnen wij ook op zaterdag bij u thuis afleveren.

Retourinformatie (ontbinding)

Onverminderd de rechten van ADVANCE GREENSHOP op basis van de wet is ADVANCE GREENSHOP gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan ADVANCE GREENSHOP omstandigheden ter kennis komen die ADVANCE GREENSHOP goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien ADVANCE GREENSHOP bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan ADVANCE GREENSHOP zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is ADVANCE GREENSHOP bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij ADVANCE GREENSHOP, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan ADVANCE GREENSHOP heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij ADVANCE GREENSHOP. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt ADVANCE GREENSHOP na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.

Om uw surfervaring op onze website en webshop te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van deze cookies hebben wij uw voorafgaand akkoord nodig. Opgelet! bepaalde functionaliteiten van de website kunnen niet gebruikt worden wanneer u niet akkoord gaat.